Updated Slovak translation.
[birthday] / po /
2010-03-16 Roman MoravcikUpdated Slovak translation.
2010-03-16 Roman Moravcikimported version 0.1-3 v0.1-3
2010-03-16 Roman Moravcikimported version 0.1-2 v0.1-2
2010-03-16 Roman Moravcikimported version 0.1-0 v0.1-0