More compile fixes
[erwise] / Ui /
2009-03-07 Toni NikkanenMore compile fixes
2009-03-07 Toni NikkanenSome compile fixes, not enough
2009-03-07 Toni NikkanenInitial commit of pristine erwise source