erwise
2009-03-07 Toni NikkanenSome compile fixes, not enough
2009-03-07 Toni NikkanenInitial commit of pristine erwise source