applet: add Test button
[espeaktime] / data / espeaktime-cp.desktop
1 [Desktop Entry]
2 Name=eSpeakTime
3 Type=HildonControlPanelPlugin
4 Icon=espeaktime
5 X-control-panel-plugin=libespeaktime-cp.so