debian prerm: note TODO on cleaning up gconf entries
[espeaktime] / debian / espeaktime.prerm
2010-06-20 Alex Badeadebian prerm: note TODO on cleaning up gconf entries
2010-06-20 Alex Badeadebian: produce a single binary package