LatitudeUpdater 0.1, fix the previous commit
[googlelatitude] / LatitudeUpdaterDaemon.desktop
1 [Desktop Entry]
2 Encoding=UTF-8
3 Version=1.0
4 Type=Application
5 Terminal=true
6 Name=LatitudeDaemon
7 Exec=/opt/LatitudeUpdaterDaemon/bin/LatitudeUpdaterDaemon
8 Icon=LatitudeUpdaterDaDaemon
9 X-Window-Icon=
10 X-HildonDesk-ShowInToolbar=true
11 X-Osso-Type=application/x-executable