Add more informations in Good/Bad day dialog
authorCuong Le <metacuong@gmail.com>
Thu, 25 Aug 2011 07:22:08 +0000 (14:22 +0700)
committerCuong Le <metacuong@gmail.com>
Thu, 25 Aug 2011 07:22:08 +0000 (14:22 +0700)
qml/LichViet/About.qml
qml/LichViet/XemNgayTotXauHoangDao.qml
qml/LichViet/main.qml
qml/LichViet/xemngaytotxau.js
qml/themes/default/minimize.png

index 7947508..d8cb8cd 100644 (file)
@@ -71,7 +71,7 @@ Item{
         y: 234
         width: 80
         height: 20
-        text: "Phiên bản : 1.0.2 (build 35.23.08.2011)<br>\
+        text: "Phiên bản : 1.0.2 (build 13.25.08.2011 beta)<br>\
 Phát triển bởi : <a href='mailto:metacuong@gmail.com'>metacuong@gmail.com</a>"
 anchors.horizontalCenterOffset: 0
 wrapMode: Text.NoWrap
index cfe9aae..f15f01c 100644 (file)
@@ -21,6 +21,18 @@ import "amlich-hnd.js" as AmLich
 import "xemngaytotxau.js" as NTX
 
 Item{
+    id:main_item
+
+    property string day_month_year_LN_CN:  ""
+    property string nhi_thap_bat_tu:  ""
+    property string truc:  ""
+    property string luan_giai:  ""
+    property string cac_sao_xau:  ""
+    property string cac_sao_tot:  ""
+    property string huong_xuat_hanh:  ""
+
+    property string warnning:  "<span style='color:red;'>Thông tin trên đây được lấy nguồn từ <a href='http://www.xemngay.com'>www.xemngay.com</a> và chỉ mang tính chất <b>tham khảo</b></span>."
+
     Rectangle {
         id: rectangle1
         x: 0
@@ -49,7 +61,7 @@ Item{
 
                     Rectangle{
                         width:rectangle1.width;
-                        height:10;
+                        height:10;color:"transparent"
                     }
 
                     Text { x:5;y:50;text:getHD(name,idm) ;textFormat: Text.RichText;wrapMode: Text.WordWrap; font.pixelSize: 20
@@ -57,7 +69,7 @@ Item{
 
                     Rectangle{
                         width:rectangle1.width;
-                        height:10;
+                        height:10;color:"transparent"
                     }
                 }
 
@@ -68,28 +80,35 @@ Item{
                  id: listModel
 
                  ListElement {
-                     lheight:55;idm:0;name: "";
+                     idm:0;name: "";
                  }
                  ListElement {
-                     lheight:30;idm:-1;name: "";
+                     idm:-1;name: "";
                  }
                  ListElement {
-                     lheight:85;idm:1;name: "<b>Giờ Hoàng Đạo</b>";
+                     idm:1;name: "<b>Giờ Hoàng Đạo</b>";
                  }
                  ListElement {
-                     lheight:55;idm:2;name: "<b>Tiết Khí</b>";
+                     idm:2;name: "<b>Tiết Khí</b>";
                  }
                 ListElement {
-                     lheight:55;idm:3;name: "<b>Nhị Thập Bát Tú</b>";
+                     idm:3;name: "<b>Nhị Thập Bát Tú</b>";
                  }
                 ListElement {
-                     lheight:80;idm:6;name: "<b>Các sao tốt</b>";
-                 }
-            /*    ListElement {
-                     lheight:80;idm:7;name: "<b>Các sao xấu</b>";
+                     idm:-2;name: "<b>Hướng Xuất Hành</b>";
                  }
                 ListElement {
-                     lheight:120;idm:5;name: "<b>Ngày Tốt/Xấu</b>";
+                     idm:6;name: "<b>Các Sao Tốt</b>";
+                 }
+               ListElement {
+                     idm:7;name: "<b>Các Sao Xấu</b>";
+                 }
+               ListElement {
+                   idm:8;name: "";
+               }
+
+               /* ListElement {
+                     idm:5;name: "<b>Đánh Giá</b>";
                  }*/
          }
 
@@ -120,19 +139,30 @@ Item{
             name="<span style='color:blue;'>"+name+"</span><br>";
         }
 
-        NTX.test();
         switch(idm){
-        case 0 : return name+AmLich.getTHU(screen.jd)+",ngày <b>"+screen.curDay+"</b> tháng <b>"+screen.curMonth+"</b> năm <b>"+screen.curYear+"</b><br>Ngày <b>"+screen.lunarDay+"</b> tháng <b>"+screen.lunarMonth+"</b> năm <b>"+screen.lunarYear+"</b> (<b>"+screen.lunarYearInt+"</b>)";break;
+        case 0 : return name+ main_item.day_month_year_LN_CN;break;
         case 1 : return name+screen.lunarGioHoangDao;break;
         case 2 : return name+screen.lunarTietKhi();break;
-        case 3 : return name+NTX.sao(screen.curYear,AmLich.getLunarDate(screen.curDay,screen.curMonth,screen.curYear).jd - AmLich.getLunarDate(1,1,screen.curYear).jd);break;
-        case 5 :  return name+NTX.luangiai(screen.curDay);break;
-        case -1: return name+NTX.truc(screen.lunarMonth, screen.lunarDayCanChi, screen.lunarMonthCanChi);break;//"Là ngày: <b>Thiên Lao Hắc Đạo</b> Trực: <b>Định</b>"
-        case 6: return name+NTX.cacsaotot(screen.lunarMonth, screen.lunarDayCanChi);break;
-        case 7: return name+NTX.cacsaoxau(screen.lunarMonth, screen.lunarDayCanChi);break;
+        case 3 : return name+main_item.nhi_thap_bat_tu; break;
+        case 5 :  return name+main_item.luan_giai;break;
+        case -1: return name+main_item.truc;break;
+        case 6: return name+main_item.cac_sao_tot;break;
+        case 7: return name+main_item.cac_sao_xau;break;
+        case -2: return name+main_item.huong_xuat_hanh;break;
+        case 8: return main_item.warnning;break;
         }
     }
 
+    function reset(){
+        main_item.day_month_year_LN_CN = AmLich.getTHU(screen.jd)+",ngày <b>"+screen.curDay+"</b> tháng <b>"+screen.curMonth+"</b> năm <b>"+screen.curYear+"</b><br>Ngày <b>"+screen.lunarDay+"</b> tháng <b>"+screen.lunarMonth+"</b> năm <b>"+screen.lunarYear+"</b> (<b>"+screen.lunarYearInt+"</b>)";
+        main_item.nhi_thap_bat_tu = NTX.sao(screen.curYear,AmLich.getLunarDate(screen.curDay,screen.curMonth,screen.curYear).jd - AmLich.getLunarDate(1,1,screen.curYear).jd);
+        main_item.truc = NTX.truc(screen.lunarMonth, screen.lunarDayCanChi, screen.lunarMonthCanChi);
+        main_item.cac_sao_tot = NTX.cacsaotot(screen.lunarMonth, screen.lunarDayCanChi);
+        main_item.cac_sao_xau = NTX.cacsaoxau(screen.lunarMonth, screen.lunarDayCanChi);
+        main_item.luan_giai = NTX.luangiai(screen.curDay);
+        main_item.huong_xuat_hanh = NTX.huong_xuat_hanh(screen.lunarDayCanChi);
+    }
+
     transitions: [
         Transition { NumberAnimation { properties: "x,y,opacity"; duration: 500; easing.type: Easing.InOutBack } }
     ]
index 599d5cf..aa948ae 100644 (file)
@@ -310,6 +310,12 @@ Item {
              PropertyChanges { target: toolBar }
              PropertyChanges { target: mouseareaMM;enabled:false }
 
+             StateChangeScript {
+                 script:{
+                     xntxhdScreen.reset()
+                 }
+                }
+
          },
          State {
              name: "datetimedialog";
index 0a9b54b..9ee6708 100644 (file)
@@ -955,76 +955,714 @@ var SAO_XAU_TEN = new Array(
         );
 
 var SAO_XAU_MATRIX= new Array(
-        new Array(),
-                new Array(),
-                new Array(),
-                new Array(),
-                new Array(),
-                new Array(),
+        new Array(
+            "Tỵ",
+            "Dậu",
+            "Tý",
+            "Tỵ",
+            "Ngọ",
+            "Tỵ",
+            "Thân",
+            "Hợi",
+            "Hợi",
+            "Dần",
+            "Thìn",
+            "Mùi",
+            "Tuất",
+            "Tỵ Dậu Sửu",
+            "Thìn",
+            "Sửu",
+            "Sửu",
+            "Tỵ",
+            "Tuất",
+            "Sửu",
+            "Ngọ",
+            "Dần",
+            "Dậu",
+            "Tỵ",
+            "Tý",
+            "Ngọ",
+            "Tỵ",
+            "Hợi",
+            "Dần",
+            "Thìn",
+            "Giáp",
+            "Canh",
+            "Mão",
+            "Ngọ",
+            "Dậu",
+            "Hợi",
+            "Dần",
+            "Tuất",
+            "Thìn",
+            "Tỵ",
+            "Tỵ",
+            "Ngọ",
+            "Mão",
+            "Quý Mão",
+            "Ất Mão",
+            "Tý",
+            "Thìn",
+            "Thìn",
+            "Tỵ",
+            "Ất Mùi",
+            "Hợi",
+            "Dậu",
+            "Sửu",
+            "Thìn",
+            "Canh Tuất",
+            "Giáp Dần",
+            "Tuất"
+            ),//1
+                new Array(
+            "Tý",
+            "Ngọ",
+            "Mão",
+            "Dậu",
+            "Mùi",
+            "Ngọ",
+            "Dậu Tuất",
+            "Thân",
+            "Tý",
+            "Mão",
+            "Tỵ",
+            "Tuất",
+            "Thìn",
+            "Tỵ Dậu Sửu",
+            "Dậu",
+            "Tý",
+            "Mùi",
+            "Thìn",
+            "Dậu",
+            "Tuất",
+            "Dần",
+            "Ngọ",
+            "Mùi",
+            "Mão",
+            "Dậu",
+            "Dần",
+            "Tý",
+            "Ngọ",
+            "Tỵ",
+            "Sửu",
+            "Ất",
+            "Tân",
+            "Tỵ",
+            "Thân",
+            "Hợi",
+            "Tỵ",
+            "Hợi",
+            "Hợi",
+            "Tỵ",
+            "Tý",
+            "Tý",
+            "Tý",
+            "-",
+            "-",
+            "-",
+            "-",
+            "-",
+            "-",
+            "Dậu",
+            "-",
+            "-",
+            "-",
+            "-",
+            "Tỵ",
+            "Tân Dậu",
+            "Ất Mão",
+            "Tuất"
+            ),//2
+                new Array(
+            "Mùi",
+            "Mão",
+            "Ngọ",
+            "Sửu",
+            "Thân",
+            "Mùi",
+            "Tuất",
+            "Tỵ",
+            "Sửu",
+            "Thìn",
+            "Ngọ",
+            "Thìn",
+            "Hợi",
+            "Tỵ Dậu Sửu",
+            "Dần",
+            "Hợi",
+            "Dần",
+            "Mão",
+            "Thân",
+            "Mùi",
+            "Tý",
+            "Tuất",
+            "Tỵ",
+            "Sửu",
+            "Ngọ",
+            "Thìn",
+            "Sửu",
+            "Sửu",
+            "Thân",
+            "Tuất",
+            "Kỷ",
+            "Kỷ",
+            "Mùi",
+            "Tuất",
+            "Tỵ",
+            "Mão",
+            "Tỵ",
+            "Tý",
+            "Ngọ",
+            "Mùi",
+            "Thìn",
+            "Mùi",
+            "-",
+            "-",
+            "-",
+            "-",
+            "-",
+            "-",
+            "Sửu",
+            "-",
+            "-",
+            "-",
+            "-",
+            "Tý",
+            "Canh Thân",
+            "Giáp Thìn",
+            "Tuất"
+            ),//3
+                new Array(
+            "Dần",
+            "Tý",
+            "Dậu",
+            "Tỵ",
+            "Dậu",
+            "Thân",
+            "Hợi",
+            "Dần",
+            "Dần",
+            "Tỵ",
+            "Mùi",
+            "Dần",
+            "Tỵ",
+            "Thân Tý Thìn",
+            "Mùi",
+            "Tuất",
+            "Thân",
+            "Dần",
+            "Mùi",
+            "Thìn",
+            "Ngọ",
+            "Tỵ",
+            "Mão",
+            "Hợi",
+            "Mão",
+            "Dậu",
+            "Dần",
+            "Thân",
+            "Hợi",
+            "Mùi",
+            "Bính",
+            "Nhâm",
+            "Dậu",
+            "Tý",
+            "Mão",
+            "Sửu",
+            "Thân",
+            "Sửu",
+            "Mùi",
+            "Mão",
+            "Thân",
+            "Sửu",
+            "Ngọ",
+            "Bính Ngọ",
+            "Bính Ngọ",
+            "Mão",
+            "Mùi",
+            "Mùi",
+            "Thân",
+            "Bính Tuất",
+            "Dần",
+            "Dần,Ngọ",
+            "Thìn",
+            "Tuất",
+            "Đinh Mùi",
+            "Đinh Tỵ",
+            "Tuất"
+            ),//4
+                new Array(
+            "Dậu",
+            "Dậu",
+            "Tý",
+            "Dậu",
+            "Tuất",
+            "Dậu",
+            "Tý Sửu",
+            "Hợi",
+            "Mão",
+            "Ngọ",
+            "Thân",
+            "Ngọ",
+            "Tý",
+            "Thân Tý Thìn",
+            "Tý",
+            "Dậu",
+            "Mão",
+            "Sửu",
+            "Ngọ",
+            "Sửu",
+            "Dần",
+            "Dậu",
+            "Sửu",
+            "Dậu",
+            "Tý",
+            "Mão",
+            "Mão",
+            "Mão",
+            "Mão",
+            "Mão",
+            "Đinh",
+            "Quý",
+            "Hợi",
+            "Dần",
+            "Sửu",
+            "Mùi",
+            "Dần",
+            "Dần",
+            "Thân",
+            "Thân",
+            "Ngọ",
+            "Thân",
+            "-",
+            "-",
+            "-",
+            "-",
+            "-",
+            "-",
+            "Tý",
+            "-",
+            "-",
+            "-",
+            "-",
+            "Hợi",
+            "Bính Ngọ",
+            "Bính Ngọ",
+            "Tuất"
+            ),//5
                 new Array(
+            "Thìn",
+            "Ngọ",
+            "Mão",
+            "Sửu",
             "Hợi",
+            "Tuất",
+            "Sửu",
+            "Thân",
+            "Thìn",
+            "Mùi",
+            "Dậu",
+            "Tý",
+            "Ngọ",
+            "Thân Tý Thìn",
+            "Tỵ",
+            "Thân",
+            "Dậu",
+            "Tý",
+            "Tỵ",
+            "Tuất",
+            "Tý",
+            "Sửu",
+            "Hợi",
+            "Mùi",
+            "Dậu",
+            "Thân",
+            "Tuất",
+            "Tuất",
+            "Ngọ",
+            "Tý",
+            "Kỷ",
+            "Mậu",
+            "Sửu",
+            "Thìn",
+            "Mùi",
+            "Dậu",
+            "Hợi",
+            "Mão",
+            "Dậu",
+            "Tuất",
+            "Sửu",
+            "Dần",
+            "-",
+            "-",
+            "-",
+            "-",
+            "-",
+            "-",
+            "Thìn",
+            "-",
+            "-",
+            "-",
+            "-",
+            "Mùi",
+            "Đinh Tỵ",
+            "Đinh Mùi",
+            "Tuất"
+            ),//6
+                new Array(
+            "Hợi",
+            "Mão",
+            "Ngọ",
+            "Tỵ",
+            "Tý",
+            "Hợi",
+            "Dần",
+            "Tỵ",
+            "Tỵ",
+            "Thân",
+            "Tuất",
+            "Dậu",
+            "Sửu",
+            "Hợi Mão Mùi",
+            "Tuất",
+            "Mùi",
+            "Thìn",
+            "Hợi",
+            "Thìn",
+            "Mùi",
+            "Ngọ",
+            "Thân",
+            "Dậu",
+            "Tỵ",
+            "Ngọ",
+            "Sửu",
+            "Hợi",
+            "Tỵ",
+            "Dậu",
+            "Dậu",
+            "Canh",
+            "Giáp",
+            "Mão",
+            "Ngọ",
+            "Dậu",
+            "Hợi",
+            "Tỵ",
+            "Thìn",
+            "Tuất",
+            "Sửu",
+            "Dần",
+            "Dậu",
+            "Dậu",
+            "Đinh Dậu",
+            "Tân Dậu",
+            "Ngọ",
+            "Dậu",
+            "Tuất",
+            "Hợi",
+            "Tân Sửu",
+            "Tỵ",
+            "Tuất",
+            "Mùi",
+            "Dần",
+            "Giáp Thìn",
+            "Canh Thân",
+            "Tuất"
+            ),//7
+                new Array(
+            "Ngọ",
+            "Tý",
+            "Dậu",
+            "Dậu",
+            "Sửu",
+            "Tý",
+            "Mão Thìn",
+            "Dần",
+            "Ngọ",
+            "Dậu",
+            "Hợi",
+            "Thân",
+            "Mùi",
+            "Hợi Mão Mùi",
             "Mão",
             "Ngọ",
+            "Tuất",
+            "Tuất",
+            "Mão",
+            "Thìn",
+            "Dần",
+            "Tý",
+            "Mùi",
+            "Mão",
+            "Mão",
             "Tỵ",
+            "Ngọ",
             "Tý",
-            "Hợi",
-            "Dần",
+            "Tý",
+            "Ngọ",
+            "Tân",
+            "Ất",
             "Tỵ",
+            "Thân",
+            "Hợi",
             "Tỵ",
             "Thân",
-            "Tuất",
+            "Tỵ",
+            "Hợi",
+            "Hợi",
+            "Dậu",
+            "Mão",
+            "-",
+            "-",
+            "-",
+            "-",
+            "-",
+            "-",
+            "Mão",
+            "-",
+            "-",
+            "-",
+            "-",
+            "Mão",
+            "Ất Mão",
+            "Tân Dậu",
+            "Tuất"
+            ),//8
+                new Array(
+            "Sửu",
             "Dậu",
+            "Tý",
+            "Sửu",
+            "Dần",
             "Sửu",
-            "Hợi Mão Mùi",
-            "Tuất",
-            "Mùi",
             "Thìn",
             "Hợi",
-            "Thìn",
             "Mùi",
-            "Ngọ",
+            "Tuất",
+            "Tý",
+            "Tỵ",
+            "Dần",
+            "Hợi Mão Mùi",
             "Thân",
+            "Tỵ",
+            "Tỵ",
             "Dậu",
+            "Dần",
+            "Sửu",
+            "Tý",
+            "Thìn",
+            "Tỵ",
+            "Sửu",
+            "Tý",
+            "Tý",
+            "Mùi",
+            "Mùi",
+            "Thìn",
+            "Dần",
+            "Kỷ",
+            "Kỷ",
+            "Mùi",
+            "Tuất",
             "Tỵ",
+            "Mão",
+            "Dần",
+            "Ngọ",
+            "Tý",
+            "Ngọ",
+            "Mùi",
+            "Tuất",
+            "-",
+            "-",
+            "-",
+            "-",
+            "-",
+            "-",
+            "Mùi",
+            "-",
+            "-",
+            "-",
+            "-",
+            "Ngọ",
+            "Giáp Dần",
+            "Canh Tuất",
+            "Tuất"
+            ),//9
+                new Array(
+            "Thân",
             "Ngọ",
+            "Mão",
+            "Tỵ",
+            "Mão",
+            "Dần",
+            "Tỵ",
+            "Thân",
+            "Thân",
+            "Hợi",
             "Sửu",
             "Hợi",
-            "Tỵ",
+            "Thân",
+            "Dần Ngọ Tuất",
+            "Sửu",
+            "Thìn",
+            "Hợi",
+            "Thân",
+            "Sửu",
+            "Tuất",
+            "Ngọ",
+            "Hợi",
+            "Mão",
+            "Hợi",
             "Dậu",
+            "Hợi",
+            "Thân",
+            "Dần",
+            "Mùi",
+            "Hợi",
+            "Nhâm",
+            "Nhâm",
             "Dậu",
-            "Canh",
-            "Giáp",
+            "Tý",
             "Mão",
-            "Ngọ",
+            "Sửu",
+            "Hợi",
+            "Mùi",
+            "Sửu",
             "Dậu",
             "Hợi",
-            "Tỵ",
             "Thìn",
-            "Tuất",
+            "Tý",
+            "Canh Tý",
+            "Nhâm Tý",
+            "Dậu",
+            "Tý",
             "Sửu",
             "Dần",
+            "Nhâm Thìn",
+            "Thân",
+            "Tỵ",
+            "Tuất",
+            "Thân",
+            "Quý Sửu",
+            "Quý Hợi",
+            "Tuất"
+            ),//10
+                new Array(
+            "Mão",
+            "Mão",
+            "Ngọ",
             "Dậu",
+            "Thìn",
+            "Mão",
+            "Ngọ Mùi",
+            "Tỵ",
+            "Dậu",
+            "Tý",
+            "Dần",
+            "Tý",
+            "Mão",
+            "Dần Ngọ Tuất",
+            "Ngọ",
+            "Mão",
+            "Ngọ",
+            "Mùi",
+            "Tý",
+            "Mùi",
+            "Dần",
+            "Mão",
+            "Sửu",
             "Dậu",
-            "Đinh Dậu",
-            "Tân Dậu",
             "Ngọ",
+            "Mùi",
+            "Dậu",
             "Dậu",
             "Tuất",
+            "Thân",
+            "Quý",
+            "Quý",
             "Hợi",
-            "Tân Sửu",
+            "Dần",
+            "Sửu",
+            "Mùi",
             "Tỵ",
+            "Thân",
+            "Dần",
+            "Dần",
+            "Mão",
+            "Hợi",
+            "-",
+            "-",
+            "-",
+            "-",
+            "-",
+            "-",
+            "Ngọ",
+            "-",
+            "-",
+            "-",
+            "-",
+            "Dậu",
+            "Nhâm Tý",
+            "Nhâm Tý",
+            "Tuất"
+            ),//11
+                new Array(
             "Tuất",
+            "Tý",
+            "Dậu",
+            "Sửu",
+            "Tỵ",
+            "Thìn",
             "Mùi",
             "Dần",
-            "Giáp Thìn",
-            "Canh Thân",
+            "Tuất",
+            "Sửu",
+            "Mão",
+            "Mão",
+            "Dậu",
+            "Dần Ngọ Tuất",
+            "Hợi",
+            "Dần",
+            "Tý",
+            "Ngọ",
+            "Hợi",
+            "Thìn",
+            "Tý",
+            "Mùi",
+            "Hợi",
+            "Mùi",
+            "Mão",
+            "Tuất",
+            "Thìn",
+            "Thìn",
+            "Sửu",
+            "Tỵ",
+            "Kỷ",
+            "Kỷ",
+            "Sửu",
+            "Thìn",
+            "Mùi",
+            "Dậu",
+            "Thân",
+            "Dậu",
+            "Mão",
+            "Thìn",
+            "Tuất",
+            "Tỵ",
+            "-",
+            "-",
+            "-",
+            "-",
+            "-",
+            "-",
+            "Tuất",
+            "-",
+            "-",
+            "-",
+            "-",
+            "Sửu",
+            "Quý Hợi",
+            "Quý Sửu",
             "Tuất"
-            ),//7
-                new Array(),
-                new Array(),
-                new Array(),
-                new Array(),
-                new Array()
+            )//12
         );
 
 function cacsaotot(lunarMonth, lunarDayCanChi){
@@ -1067,7 +1705,6 @@ function cacsaotot(lunarMonth, lunarDayCanChi){
 
     var SAOTOT="";
     var js=1;
-    var asf=1;
 
     for (var j=0;j<=48;j++){
 
@@ -1075,14 +1712,8 @@ function cacsaotot(lunarMonth, lunarDayCanChi){
             if (js==1){
               SAOTOT = SAO_TOT_TEN[j];
               js++;
-            }else{
-                if (asf%3==0)
-                   var rchar  = "<br>";
-                else
-                    var rchar = ", ";
-              SAOTOT += rchar+SAO_TOT_TEN[j];
-                asf++;
-            }
+            }else
+                SAOTOT += ", "+SAO_TOT_TEN[j];
     }
 
     return SAOTOT;
@@ -1128,7 +1759,6 @@ function cacsaoxau(lunarMonth, lunarDayCanChi){
 
     var SAOXAU="";
     var js=1;
-    var asf=1;
 
     for (var j=0;j<=48;j++){
 
@@ -1136,18 +1766,68 @@ function cacsaoxau(lunarMonth, lunarDayCanChi){
             if (js==1){
               SAOXAU = SAO_XAU_TEN[j];
               js++;
-            }else{
-                if (asf%3==0)
-                   var rchar  = "<br>";
-                else
-                    var rchar = ", ";
-              SAOXAU += rchar+SAO_XAU_TEN[j];
-                asf++;
-            }
+            }else
+                SAOXAU += ", "+SAO_XAU_TEN[j];
     }
 
     return SAOXAU;
 }
 
-function test(){
+function huong_xuat_hanh(lunarDayCanChi){
+    var CAN = lunarDayCanChi.split(" ")[0];
+    var hythan_huong="";
+    var taithan_huong="";
+    var hacthan_huong="";
+
+    if (CAN == "Giáp" || CAN == "Kỷ") hythan_huong = "Đông Bắc";else
+        if (CAN == "Ất" || CAN == "Canh") hythan_huong = "Tây Bắc";else
+            if (CAN == "Bính" || CAN == "Tân") hythan_huong = "Tây Nam";else
+                if (CAN == "Đinh" || CAN == "Nhâm") hythan_huong = "Nam";else
+                     hythan_huong = "Đông Nam";
+
+    if (CAN == "Giáp" || CAN == "Ất") taithan_huong = "Đông Nam";else
+        if (CAN == "Bính" || CAN == "Đinh") taithan_huong = "Đông";else
+            if (CAN == "Mậu") taithan_huong = "Bắc";else
+                if (CAN == "Kỷ") taithan_huong = "Nam";else
+                if (CAN == "Canh" || CAN == "Tân") taithan_huong = "Tây Nam";else
+                    if (CAN == "Nhâm") taithan_huong = "Tây";else
+                     taithan_huong = "Tây Bắc";
+
+    if (lunarDayCanChi == "Kỷ Dậu" || lunarDayCanChi == "Canh Tuất" || lunarDayCanChi == "Tân Hợi" || lunarDayCanChi == "Nhâm Tý"
+            || lunarDayCanChi == "Quý Sửu" || lunarDayCanChi == "Giáp Dần")
+        hacthan_huong = "Đông Bắc";
+    else
+        if (lunarDayCanChi == "Ất Mão" || lunarDayCanChi == "Bính Thìn" || lunarDayCanChi == "Đinh Tỵ" || lunarDayCanChi == "Mậu Ngọ"
+                || lunarDayCanChi == " Kỷ Mùi" )
+                    hacthan_huong = "Đông";
+    else
+            if (lunarDayCanChi == "Canh Thân" || lunarDayCanChi == "Tân Dậu" || lunarDayCanChi == "Nhâm Tuất" || lunarDayCanChi == "Quý Hợi"
+                    || lunarDayCanChi == "Giáp Tý" || lunarDayCanChi == "Ất Sửu" )
+                        hacthan_huong = "Đông Nam";
+            else
+                    if (lunarDayCanChi == "Bính Dần" || lunarDayCanChi == "Đinh Mão" || lunarDayCanChi == "Mậu Thìn" || lunarDayCanChi == "Kỷ Tỵ"
+                            || lunarDayCanChi == "Canh Ngọ" )
+                                hacthan_huong = "Nam";
+                    else
+                            if (lunarDayCanChi == "Tân Mùi" || lunarDayCanChi == "Nhâm Thân" || lunarDayCanChi == "Quý Dậu" || lunarDayCanChi == "Giáp Tuất"
+                                    || lunarDayCanChi == "Ất Hợi" || lunarDayCanChi == "Bính Tý" )
+                                        hacthan_huong = "Tây Nam";
+                            else
+                                    if (lunarDayCanChi == "Đinh Sửu" || lunarDayCanChi == "Mậu Dần" || lunarDayCanChi == "Kỷ Mão" || lunarDayCanChi == "Canh Thìn"
+                                            || lunarDayCanChi == "Tân Tỵ" )
+                                                hacthan_huong = "Tây";
+                                    else
+                                            if (lunarDayCanChi == "Nhâm Ngọ" || lunarDayCanChi == "Quý Mùi" || lunarDayCanChi == "Giáp Thân" || lunarDayCanChi == "Ất Dậu"
+                                                    || lunarDayCanChi == "Bính Tuất" || lunarDayCanChi == "Đinh Hợi")
+                                                        hacthan_huong = "Tây Bắc";
+                                            else
+                                                    if (lunarDayCanChi == "Mậu Tý" || lunarDayCanChi == "Kỷ Sửu" || lunarDayCanChi == "Canh Dần" || lunarDayCanChi == "Tân Mão"
+                                                            || lunarDayCanChi == "Nhâm Thìn")
+                                                                hacthan_huong = "Bắc";
+
+    var rfinal="&bull; Tài Thần: <b>"+taithan_huong+"</b><br>&bull; Hỷ Thần: <b>"+hythan_huong+"</b>";
+    if (hacthan_huong)
+        rfinal+="<br>&bull; Hạc Thần:<b>"+hacthan_huong+"</b>";
+
+    return rfinal;
 }
index 54a93af..9568fbc 100644 (file)
Binary files a/qml/themes/default/minimize.png and b/qml/themes/default/minimize.png differ