* fixes for next/prev month calculator
authorCuong Le <metacuong@gmail.com>
Fri, 16 Sep 2011 15:20:45 +0000 (22:20 +0700)
committerCuong Le <metacuong@gmail.com>
Fri, 16 Sep 2011 15:20:45 +0000 (22:20 +0700)
qml/LichViet/About.qml
qml/LichViet/FullMonth.qml
qml/LichViet/main.js
qml/themes/default/default.qml
qtc_packaging/debian_fremantle/changelog
www/index.html

index 58665d6..0b0e227 100644 (file)
@@ -93,7 +93,7 @@ Item{
             x: 10
             y: 234
             height: 20
-            text: "Phiên bản : 1.0.2-4 (15/09/2011)<br>\
+            text: "Phiên bản : 1.0.2-5 (15/09/2011)<br>\
 Phát triển bởi : <a href='mailto:metacuong@gmail.com'>metacuong@gmail.com</a>"
             anchors.horizontalCenterOffset: 0
             wrapMode: Text.NoWrap
index 4c31568..a091915 100644 (file)
@@ -362,15 +362,16 @@ Item{
     }
 
     function get_prevmonth(startfrom){
-        var cMonth=m_month;
+        var cMonth=m_month-1;
         var cYear=m_year;
         var pmonth = [];
-        if (cMonth == 1){
-            cMonth = 12
+
+        if (cMonth === 0){
+            cMonth = 12;
             cYear--;
-        }else
-            cMonth--;
-         var daysofthemonthyear = Script.calDays(cMonth,cYear);
+        }
+
+         var daysofthemonthyear = Script.calDaysX(cMonth,cYear);
         for (var i=daysofthemonthyear;i>daysofthemonthyear-startfrom;i--){
             var lunarcl = Script.getLunarDate(i,cMonth,cYear)
             pmonth.push({duong:i, am:lunarcl.day, month:cMonth, year:cYear})
@@ -379,14 +380,14 @@ Item{
     }
 
     function get_nextmonth(startfrom){
-        var cMonth=m_month;
+        var cMonth=m_month+1;
         var cYear=m_year;
          var pmonth = [];
-        if (cMonth==12){
-            cMonth = 1;
+
+        if (cMonth === 13){
+            cMonth=1;
             cYear++;
-        }else
-            cMonth++;
+        }
 
         for (var i=1;i<=startfrom;i++){
           var lunarcl = Script.getLunarDate(i,cMonth,cYear)
index fce97ab..577ce0d 100644 (file)
@@ -69,6 +69,7 @@ function calDaysX(month, year){
             else
                 return 28;
         }
+    else
     return 31;
 }
 
index 30f4928..f6ef133 100644 (file)
@@ -19,6 +19,6 @@ Item {
         property string otherday_selected:"#FFFFFF"
         property string holidays:"yellow"
         property string not_holidays:"#FFFF99"
-        property string lunardate:"white"
+        property string lunardate:"black"
    }
 }
index d31866f..de100ee 100755 (executable)
@@ -1,5 +1,5 @@
-lichviet (1.0.2-4) unstable-develop; urgency=low
+lichviet (1.0.2-5) unstable-develop; urgency=low
 
-  * Fixes for month view
+  * Release 1.0.2-5
 
- -- Cuong Le <metacuong@gmail.com>  Thu, 13 Sep 2011 14:40:37 +0700
+ -- Cuong Le <metacuong@gmail.com>  Thu, 16 Sep 2011 22:00:37 +0700
index 7cbc09a..af8c1f0 100644 (file)
@@ -18,7 +18,7 @@
 * <strong>Lịch Việt (VietNamese Lunar Calendar) dành cho Maemo 5 (PR1.3) và MeeGo 1.2 Harmattan.</strong><br>
 * Ngôn ngữ : <strong>Tiếng Việt</strong><br>
 * Phát triển bởi : <strong>Cuong Le (<a href="mailto:metacuong@gmail.com">metacuong@gmail.com</a>)</strong><br>
-* Phiên bản mới nhất : <strong><a href="http://maemo.org/packages/package_instance/view/fremantle_extras-devel_free_armel/lichviet/1.0.2-4/">1.0.2-4</a></strong> <strong>unstable-develop</strong><br>
+* Phiên bản mới nhất : <strong><a href="http://maemo.org/packages/package_instance/view/fremantle_extras-devel_free_armel/lichviet/1.0.2-5/">1.0.2-5</a></strong> <strong>unstable-develop</strong><br>
 * Đang ở kho : <strong><a href="http://maemo.org/packages/view/lichviet/">extras-devel</a></strong><br>
 * Sử dụng giấy phép nguồn mở : <strong><a href="http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html">GNU/GPLv2</a></strong><br>
 * Thư viện nền : <a href="http://doc.qt.nokia.com/4.7-snapshot/qtbinding.html">QML Bindings in C++</a>, <a href="http://qt.nokia.com/qtquick/">QtQuick</a>, và <a href="http://labs.qt.nokia.com/2011/09/01/qt-4-7-4-released/">Qt libs 4.7.4 released</a>
 * Mã nguồn được host tại garage.maemo.org : <a href="https://garage.maemo.org/plugins/ggit/browse.php/?p=lichviet">https://garage.maemo.org/plugins/ggit/browse.php/?p=lichviet</a><br>
 * Báo cáo lỗi : <a href="https://garage.maemo.org/tracker/?group_id=2235">https://garage.maemo.org/tracker/?group_id=2235</a>
 <h3>Cài đặt</h3>
-* Dùng <strong>dpkg -i</strong> trong terminal (lưu ý phải có quyền root), tải về phiên bản mới nhất <a href="http://repository.maemo.org/extras-devel/pool/fremantle/free/l/lichviet/lichviet_1.0.2-4_armel.deb"><strong>tại đây</strong></a> (deb package).
+* Dùng <strong>dpkg -i</strong> trong terminal (lưu ý phải có quyền root), tải về phiên bản mới nhất <a href="http://repository.maemo.org/extras-devel/pool/fremantle/free/l/lichviet/lichviet_1.0.2-5_armel.deb"><strong>tại đây</strong></a> (deb package).
 <br>* Dùng <strong>App. Manager</strong> để tải về và cài đặt (dùng từ khóa : 'Lich' để tìm) từ kho e<strong>xtras-devel</strong>.  
 <h3>Sự cố và cách khắc phục sau khi cài đặt và chạy</h3>
 * Bị đen màn hình -> tiến hành cài đặt 2 gói <strong><a href="http://maemo.org/packages/package_instance/view/fremantle_extras-devel_free_armel/mcsp/1.0-6/">mcsp</a></strong> và <strong><a href="http://maemo.org/packages/package_instance/view/fremantle_extras-devel_free_armel/qtquickcompat/0.1.0/">qtquickcompat</a></strong>.
 <h3>Một số hình ảnh tham khảo</h3>
-<img src="https://lh3.googleusercontent.com/-oLr8QksP67o/TnNVXOvXugI/AAAAAAAAAKg/_spfC-tMIJ4/Screenshot-20110916-205720.jpg" alt="" />
-<img src="https://lh3.googleusercontent.com/-SNRjM3aXaMA/TnNVaJp351I/AAAAAAAAAKk/hLFTxSZ1Bh0/Screenshot-20110916-205734.jpg" alt="" />
-<img src="https://lh5.googleusercontent.com/-k2GcSW_G1kY/TnNVcNehyHI/AAAAAAAAAKo/Tiig193-ukc/Screenshot-20110916-205753.jpg" alt="" />
-<img src="https://lh6.googleusercontent.com/-oSxnCOCvvRo/TnNVecZNi2I/AAAAAAAAAKs/jYi9OOAIIbQ/Screenshot-20110916-205806.jpg" alt="" />
+<img src="https://lh3.googleusercontent.com/-oLr8QksP67o/TnNVXOvXugI/AAAAAAAAAKg/_spfC-tMIJ4/Screenshot-20110916-205720.jpg" alt="" border="1" />
+<img src="https://lh5.googleusercontent.com/-BdNGWrJbueY/TnNowmp7xKI/AAAAAAAAAKw/s4glElRRloI/Screenshot-20110916-222329.jpg" alt="" border="1"/>
+<img src="https://lh5.googleusercontent.com/-k2GcSW_G1kY/TnNVcNehyHI/AAAAAAAAAKo/Tiig193-ukc/Screenshot-20110916-205753.jpg" alt="" border="1"/>
+<img src="https://lh6.googleusercontent.com/-oSxnCOCvvRo/TnNVecZNi2I/AAAAAAAAAKs/jYi9OOAIIbQ/Screenshot-20110916-205806.jpg" alt="" border="1"/>
 <br>
 <br>
 This page was last modified 08:59 PM, 16 Septemper 2011 (UTC + 7).