* Fixes for DE102
authorCuong Le <metacuong@gmail.com>
Fri, 16 Sep 2011 16:16:06 +0000 (23:16 +0700)
committerCuong Le <metacuong@gmail.com>
Fri, 16 Sep 2011 16:16:06 +0000 (23:16 +0700)
qml/LichViet/About.qml
qml/LichViet/FullMonth.qml
qtc_packaging/debian_fremantle/changelog
www/index.html

index 0b0e227..97b3a04 100644 (file)
@@ -93,7 +93,7 @@ Item{
             x: 10
             y: 234
             height: 20
-            text: "Phiên bản : 1.0.2-5 (15/09/2011)<br>\
+            text: "Phiên bản : 1.0.2-6 (15/09/2011)<br>\
 Phát triển bởi : <a href='mailto:metacuong@gmail.com'>metacuong@gmail.com</a>"
             anchors.horizontalCenterOffset: 0
             wrapMode: Text.NoWrap
index a091915..8d0afe0 100644 (file)
@@ -309,7 +309,7 @@ Item{
 
         var firstdayofthemonthyear = Script.getLunarDate(1,m_month,m_year).jd;
         var startfrom = (firstdayofthemonthyear+1)%7;
-        var daysofthemonthyear = Script.calDays(m_month,m_year);
+        var daysofthemonthyear = Script.calDaysX(m_month,m_year);
         var j=1;
         var totalslot = 42;
 
index de100ee..ed18ac5 100755 (executable)
@@ -1,5 +1,5 @@
-lichviet (1.0.2-5) unstable-develop; urgency=low
+lichviet (1.0.2-6) unstable-develop; urgency=low
 
-  * Release 1.0.2-5
+  * Release 1.0.2-6
 
  -- Cuong Le <metacuong@gmail.com>  Thu, 16 Sep 2011 22:00:37 +0700
index af8c1f0..98f7323 100644 (file)
@@ -18,7 +18,7 @@
 * <strong>Lịch Việt (VietNamese Lunar Calendar) dành cho Maemo 5 (PR1.3) và MeeGo 1.2 Harmattan.</strong><br>
 * Ngôn ngữ : <strong>Tiếng Việt</strong><br>
 * Phát triển bởi : <strong>Cuong Le (<a href="mailto:metacuong@gmail.com">metacuong@gmail.com</a>)</strong><br>
-* Phiên bản mới nhất : <strong><a href="http://maemo.org/packages/package_instance/view/fremantle_extras-devel_free_armel/lichviet/1.0.2-5/">1.0.2-5</a></strong> <strong>unstable-develop</strong><br>
+* Phiên bản mới nhất : <strong><a href="http://maemo.org/packages/package_instance/view/fremantle_extras-devel_free_armel/lichviet/1.0.2-6/">1.0.2-6</a></strong> <strong>unstable-develop</strong><br>
 * Đang ở kho : <strong><a href="http://maemo.org/packages/view/lichviet/">extras-devel</a></strong><br>
 * Sử dụng giấy phép nguồn mở : <strong><a href="http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html">GNU/GPLv2</a></strong><br>
 * Thư viện nền : <a href="http://doc.qt.nokia.com/4.7-snapshot/qtbinding.html">QML Bindings in C++</a>, <a href="http://qt.nokia.com/qtquick/">QtQuick</a>, và <a href="http://labs.qt.nokia.com/2011/09/01/qt-4-7-4-released/">Qt libs 4.7.4 released</a>
@@ -26,7 +26,7 @@
 * Mã nguồn được host tại garage.maemo.org : <a href="https://garage.maemo.org/plugins/ggit/browse.php/?p=lichviet">https://garage.maemo.org/plugins/ggit/browse.php/?p=lichviet</a><br>
 * Báo cáo lỗi : <a href="https://garage.maemo.org/tracker/?group_id=2235">https://garage.maemo.org/tracker/?group_id=2235</a>
 <h3>Cài đặt</h3>
-* Dùng <strong>dpkg -i</strong> trong terminal (lưu ý phải có quyền root), tải về phiên bản mới nhất <a href="http://repository.maemo.org/extras-devel/pool/fremantle/free/l/lichviet/lichviet_1.0.2-5_armel.deb"><strong>tại đây</strong></a> (deb package).
+* Dùng <strong>dpkg -i</strong> trong terminal (lưu ý phải có quyền root), tải về phiên bản mới nhất <a href="http://repository.maemo.org/extras-devel/pool/fremantle/free/l/lichviet/lichviet_1.0.2-6_armel.deb"><strong>tại đây</strong></a> (deb package).
 <br>* Dùng <strong>App. Manager</strong> để tải về và cài đặt (dùng từ khóa : 'Lich' để tìm) từ kho e<strong>xtras-devel</strong>.  
 <h3>Sự cố và cách khắc phục sau khi cài đặt và chạy</h3>
 * Bị đen màn hình -> tiến hành cài đặt 2 gói <strong><a href="http://maemo.org/packages/package_instance/view/fremantle_extras-devel_free_armel/mcsp/1.0-6/">mcsp</a></strong> và <strong><a href="http://maemo.org/packages/package_instance/view/fremantle_extras-devel_free_armel/qtquickcompat/0.1.0/">qtquickcompat</a></strong>.