* know bugs fixed !
authorCuong Le <metacuong@gmail.com>
Sat, 17 Sep 2011 03:45:43 +0000 (10:45 +0700)
committerCuong Le <metacuong@gmail.com>
Sat, 17 Sep 2011 03:45:43 +0000 (10:45 +0700)
qml/LichViet/About.qml
qml/LichViet/main.js
qml/LichViet/main.qml
qtc_packaging/debian_fremantle/changelog
www/index.html

index 97b3a04..b80e844 100644 (file)
@@ -93,7 +93,7 @@ Item{
             x: 10
             y: 234
             height: 20
-            text: "Phiên bản : 1.0.2-6 (15/09/2011)<br>\
+            text: "Phiên bản : 1.0.2-7 (15/09/2011)<br>\
 Phát triển bởi : <a href='mailto:metacuong@gmail.com'>metacuong@gmail.com</a>"
             anchors.horizontalCenterOffset: 0
             wrapMode: Text.NoWrap
index 577ce0d..ba39517 100644 (file)
@@ -45,6 +45,7 @@ function day_reset(){
 }
 
 function calDays(){
+    console.log(curMonth)
     if (curMonth == 4 || curMonth == 6 || curMonth == 9 || curMonth == 11)
         return 30;
     else
index 74af3b6..caead89 100644 (file)
@@ -67,6 +67,7 @@ Item {
          Script.fullmonth.m_month=Script.curMonth;
          Script.fullmonth.m_year=Script.curYear;
          Script.fullmonth.reset();
+         maindatemodel.reset();
      }
 
      Rectangle {
index ed18ac5..68252ef 100755 (executable)
@@ -1,5 +1,5 @@
-lichviet (1.0.2-6) unstable-develop; urgency=low
+lichviet (1.0.2-7) unstable-develop; urgency=low
 
-  * Release 1.0.2-6
+  * Know bugs fixed
 
- -- Cuong Le <metacuong@gmail.com>  Thu, 16 Sep 2011 22:00:37 +0700
+ -- Cuong Le <metacuong@gmail.com>  Thu, 17 Sep 2011 10:00:37 +0700
index 98f7323..5a11e71 100644 (file)
 * <strong>Lịch Việt (VietNamese Lunar Calendar) dành cho Maemo 5 (PR1.3) và MeeGo 1.2 Harmattan.</strong><br>
 * Ngôn ngữ : <strong>Tiếng Việt</strong><br>
 * Phát triển bởi : <strong>Cuong Le (<a href="mailto:metacuong@gmail.com">metacuong@gmail.com</a>)</strong><br>
-* Phiên bản mới nhất : <strong><a href="http://maemo.org/packages/package_instance/view/fremantle_extras-devel_free_armel/lichviet/1.0.2-6/">1.0.2-6</a></strong> <strong>unstable-develop</strong><br>
-* Đang ở kho : <strong><a href="http://maemo.org/packages/view/lichviet/">extras-devel</a></strong><br>
+* Phiên bản mới nhất : <strong><a href="http://maemo.org/packages/package_instance/view/fremantle_extras-devel_free_armel/lichviet/1.0.2-7/">1.0.2-7</a></strong> <strong>unstable-develop</strong><br>
+* Đang ở kho : <strong><a href="http://maemo.org/packages/view/lichviet/">extras-devel, extras-testing</a></strong><br>
 * Sử dụng giấy phép nguồn mở : <strong><a href="http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html">GNU/GPLv2</a></strong><br>
 * Thư viện nền : <a href="http://doc.qt.nokia.com/4.7-snapshot/qtbinding.html">QML Bindings in C++</a>, <a href="http://qt.nokia.com/qtquick/">QtQuick</a>, và <a href="http://labs.qt.nokia.com/2011/09/01/qt-4-7-4-released/">Qt libs 4.7.4 released</a>
 <br><br>
 * Mã nguồn được host tại garage.maemo.org : <a href="https://garage.maemo.org/plugins/ggit/browse.php/?p=lichviet">https://garage.maemo.org/plugins/ggit/browse.php/?p=lichviet</a><br>
 * Báo cáo lỗi : <a href="https://garage.maemo.org/tracker/?group_id=2235">https://garage.maemo.org/tracker/?group_id=2235</a>
 <h3>Cài đặt</h3>
-* Dùng <strong>dpkg -i</strong> trong terminal (lưu ý phải có quyền root), tải về phiên bản mới nhất <a href="http://repository.maemo.org/extras-devel/pool/fremantle/free/l/lichviet/lichviet_1.0.2-6_armel.deb"><strong>tại đây</strong></a> (deb package).
+* Dùng <strong>dpkg -i</strong> trong terminal (lưu ý phải có quyền root), tải về phiên bản mới nhất <a href="http://repository.maemo.org/extras-devel/pool/fremantle/free/l/lichviet/lichviet_1.0.2-7_armel.deb"><strong>tại đây</strong></a> (deb package).
 <br>* Dùng <strong>App. Manager</strong> để tải về và cài đặt (dùng từ khóa : 'Lich' để tìm) từ kho e<strong>xtras-devel</strong>.  
 <h3>Sự cố và cách khắc phục sau khi cài đặt và chạy</h3>
 * Bị đen màn hình -> tiến hành cài đặt 2 gói <strong><a href="http://maemo.org/packages/package_instance/view/fremantle_extras-devel_free_armel/mcsp/1.0-6/">mcsp</a></strong> và <strong><a href="http://maemo.org/packages/package_instance/view/fremantle_extras-devel_free_armel/qtquickcompat/0.1.0/">qtquickcompat</a></strong>.