Add syllable array source file, based on http://www.21andy.com/pinyin.html
authorAlsor Zhou <alsor.zhou@gmail.com>
Mon, 28 Sep 2009 08:32:29 +0000 (16:32 +0800)
committerAlsor Zhou <alsor.zhou@gmail.com>
Mon, 28 Sep 2009 08:32:29 +0000 (16:32 +0800)
util/SyllableArraySource.txt [new file with mode: 0644]

diff --git a/util/SyllableArraySource.txt b/util/SyllableArraySource.txt
new file mode 100644 (file)
index 0000000..9c0c3d2
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,24 @@
+ba:0,bo:0,bai:0,be:1,bei:0,bao:0,ban:0,ben:0,bang:0,beng:0,bi:0,bie:0,bia:1,biao:0,bian:0,bin:0,bing:0,bu:0,
+pa:0,po:0,pai:0,pe:1,pei:0,pao:0,po:1,pou:0,pan:0,pen:0,pang:0,peng:0,pi:0,pie:0,pia:1,piao:0,pian:0,pin:0,ping:0,pu:0,
+ma:0,mo:0,me:0,mai:0,mei:0,mao:0,mou:0,man:0,men:0,mang:0,meng:0,mi:0,mie:0,mia:1,miao:0,miu:0,mian:0,min:0,ming:0,mu:0,
+fa:0,fo:0,fe:1,fei:0,fou:0,fan:0,fen:0,fang:0,feng:0,fu:0,
+da:0,de:0,dai:0,dei:0,dao:0,do:1,dou:0,dan:0,den:0,dang:0,deng:0,dong:0,di:0,dia:0,die:0,diao:0,diu:0,dian:0,din:1,ding:0,du:0,duo:0,dui:0,dua:1,duan:0,
+ta:0,te:0,tai:0,tei:0,tao:0,to:1,tou:0,tan:0,tang:0,ten:1,teng:0,ton:1,tong:0,ti:0,tie:0,tia:1,tiao:0,tian:0,tin:1,ting:0,tu:0,tuo:0,tui:0,tuan:0,
+na:0,ne:0,nai:0,nei:0,nao:0,no:1,nou:0,nan:0,nen:0,nang:0,neng:0,non:1,nong:0,ni:0,nie:0,nia:1,niao:0,niu:0,nian:0,nin:0,niang:0,ning:0,nu:0,nuo:0,nua:1,nuan:0,nue:0,
+la:0,le:0,lai:0,lei:0,lao:0,lo:1,lou:0,lan:0,lang:0,len:1,leng:0,lon:1,long:0,li:0,lia:0,lie:0,liao:0,liu:0,lian:0,lin:0,liang:0,ling:0,lu:0,luo:0,lua:1,luan:0,lun:0,lue:0,
+ga:0,ge:0,gai:0,gei:0,gao:0,go:1,gou:0,gan:0,gen:0,gang:0,geng:0,gon:1,gong:0,gu:0,gua:0,guo:0,guai:0,gui:0,guan:0,gun:0,guang:0,
+ka:0,ke:0,kai:0,kao:0,ko:1,kou:0,kan:0,ken:0,kang:0,keng:0,kon:1,kong:0,ku:0,kua:0,kuo:0,kuai:0,kui:0,kuan:0,kun:0,kuang:0,
+ha:0,he:0,hai:0,hei:0,hao:0,ho:1,hou:0,han:0,hen:0,hang:0,heng:0,hon:1,hong:0,hu:0,hua:0,huo:0,huai:0,hui:0,huan:0,hun:0,huang:0,
+ji:0,jia:0,jie:0,jiao:0,jiu:0,jian:0,jin:0,jiang:0,jing:0,jio:1,jion:1,jiong:0,ju:0,jue:0,jua:1,juan:0,jun:0,
+qi:0,qia:0,qie:0,qiao:0,qiu:0,qian:0,qin:0,qiang:0,qing:0,qio:1,qion:1,qiong:0,qu:0,que:0,qua:1,quan:0,qun:0,
+xi:0,xia:0,xie:0,xiao:0,xiu:0,xian:0,xin:0,xiang:0,xing:0,xio:1,xion:1,xiong:0,xu:0,xue:0,xua:1,xuan:0,xun:0,
+zha:0,zhe:0,zhi:0,zhai:0,zhei:0,zhao:0,zho:1,zhou:0,zhan:0,zhen:0,zhang:0,zheng:0,zho:1,zhon:1,zhong:0,zhu:0,zhua:0,zhuo:0,zhuai:0,zhui:0,zhuan:0,zhun:0,zhuang:0,
+cha:0,che:0,chi:0,chai:0,chao:0,cho:1,chou:0,chan:0,chen:0,chang:0,cheng:0,cho:1,chon:1,chong:0,chu:0,chuo:0,chua:1,chuai:0,chui:0,chuan:0,chun:0,chuang:0,
+sha:0,she:0,shi:0,shai:0,shei:0,shao:0,sho:1,shou:0,shan:0,shen:0,shang:0,sheng:0,shu:0,shua:0,shuo:0,shuai:0,shui:0,shuan:0,shun:0,shuan:1,shuang:0,
+re:0,ri:0,rao:0,rou:0,ran:0,ren:0,rang:0,reng:0,ron:1,rong:0,ru:0,ruo:0,rui:0,rua:1,ruan:0,run:0,
+za:0,ze:0,zi:0,zai:0,zei:0,zao:0,zo:1,zou:0,zan:0,zen:0,zang:0,zeng:0,zon:1,zong:0,zu:0,zuo:0,zui:0,zua:1,zuan:0,zun:0,
+ca:0,ce:0,ci:0,cai:0,cao:0,co:1,cou:0,can:0,cen:0,cang:0,ceng:0,con:1,cong:0,cu:0,cuo:0,cui:0,cua:1,cuan:0,cun:0,
+sa:0,se:0,si:0,sai:0,sao:0,so:1,sou:0,san:0,sen:0,sang:0,seng:0,son:1,song:0,su:0,suo:0,sui:0,sua:1,suan:0,sun:0,
+a:0,o:0,e:0,er:0,ai:0,ei:0,ao:0,ou:0,an:0,en:0,ang:0,eng:0,
+yi:0,ya:0,ye:0,yao:0,yo:1,you:0,yan:0,yin:0,yang:0,ying:0,yon:1,yong:0,
+wu:0,wa:0,wo:0,wai:0,we:1,wei:0,wan:0,wen:0,wang:0,weng:0,yu:0,yue:0,yua:1,yuan:0,yun:0