Do not show account settings dialog if the UI is not shown.
[modest] / debian / dirs
1 usr/bin