Change icon.
[mverbiste] / mverbiste.desktop
1 [Desktop Entry]
2 Encoding=UTF-8
3 Version=1.0
4 Type=Application
5 Terminal=false
6 Name=MVerbiste
7 Exec=/opt/mverbiste/bin/mverbiste
8 Icon=mverbiste64
9 Categories=Education;
10 X-Window-Icon=
11 X-HildonDesk-ShowInToolbar=true
12 X-Osso-Type=application/x-executable