Set version to v1.1
[mverbiste] / qtc_packaging /
2012-11-14 Nguyễn Hồng QuânSet version to v1.1 master
2012-11-11 Nguyễn Hồng QuânAdd dependencies to build successfully in Scratchbox.
2012-10-28 Nguyễn Hồng QuânImprove speed of conjugating.
2012-10-28 Nguyễn Hồng QuânChange icon.
2012-10-27 Nguyễn Hồng QuânAdd author info.
2012-10-25 Nguyễn Hồng QuânFirst commit.