Maemo build fixes.
[secretnotes] / src / secretnotes_pl.ts
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <!DOCTYPE TS>
3 <TS version="2.0" language="pl_PL">
4 <context>
5     <name>MainWindow</name>
6     <message>
7         <location filename="mainwindow.ui" line="14"/>
8         <source>Secret Notes</source>
9         <translation>Tajne notatki</translation>
10     </message>
11     <message>
12         <location filename="mainwindow.ui" line="44"/>
13         <source>Options</source>
14         <translation>Opcje</translation>
15     </message>
16     <message>
17         <location filename="mainwindow.ui" line="53"/>
18         <source>Change password</source>
19         <translation>Zmiana hasła</translation>
20     </message>
21     <message>
22         <location filename="mainwindow.ui" line="58"/>
23         <location filename="mainwindow.cpp" line="264"/>
24         <source>Reset secret notes</source>
25         <translation>Reset notatek</translation>
26     </message>
27     <message>
28         <location filename="mainwindow.cpp" line="24"/>
29         <source>Undo reset</source>
30         <translation>Cofnij reset</translation>
31     </message>
32     <message>
33         <location filename="mainwindow.cpp" line="28"/>
34         <source>Undo edit</source>
35         <translation>Cofnij edycję</translation>
36     </message>
37     <message>
38         <location filename="mainwindow.cpp" line="99"/>
39         <source>File open failed</source>
40         <translation>Błąd otwarcia pliku</translation>
41     </message>
42     <message>
43         <source>Can&apos;t open secretnotes.txt</source>
44         <translation type="obsolete">Nie udało się otworzyć pliku secretnotes.txt</translation>
45     </message>
46     <message>
47         <location filename="mainwindow.cpp" line="100"/>
48         <source>Can&apos;t open %1</source>
49         <translation>Nie można otworzyć %1</translation>
50     </message>
51     <message>
52         <location filename="mainwindow.cpp" line="125"/>
53         <source>Welcome</source>
54         <translation>Powitanie</translation>
55     </message>
56     <message>
57         <location filename="mainwindow.cpp" line="126"/>
58         <source>Welcome to Secret Notes.
59 Your data will be saved automatically
60 when you close Secret Notes.</source>
61         <translation>Zapraszamy do Tajnych Notatek.
62 Twoje wpisy zostaną automatyczne zapisane
63 podczas zamykania programu.</translation>
64     </message>
65     <message>
66         <location filename="mainwindow.cpp" line="169"/>
67         <source>Password</source>
68         <translation>Hasło</translation>
69     </message>
70     <message>
71         <location filename="mainwindow.cpp" line="170"/>
72         <source>Enter passphrase:</source>
73         <translation>Podaj hasło:</translation>
74     </message>
75     <message>
76         <location filename="mainwindow.cpp" line="265"/>
77         <source>Do you want to reset Secret Notes?
78 This will destroy all contents!</source>
79         <translation>Czy na pewno chcesz zresetować notatki?
80 To skasuje wszystkie dane!</translation>
81     </message>
82     <message>
83         <location filename="mainwindow.cpp" line="322"/>
84         <source>Secret Notes disabled</source>
85         <translation>Tajne Notatki nieaktywne</translation>
86     </message>
87 </context>
88 <context>
89     <name>PasswordDialog</name>
90     <message>
91         <location filename="passworddialog.ui" line="17"/>
92         <source>Set password</source>
93         <translation>Ustawienie hasła</translation>
94     </message>
95     <message>
96         <location filename="passworddialog.ui" line="25"/>
97         <source>Old password:</source>
98         <translation>Stare hasło:</translation>
99     </message>
100     <message>
101         <location filename="passworddialog.ui" line="39"/>
102         <source>New password:</source>
103         <translation>Nowe hasło:</translation>
104     </message>
105     <message>
106         <location filename="passworddialog.ui" line="53"/>
107         <source>Repeat new password:</source>
108         <translation>Powtórz nowe hasło:</translation>
109     </message>
110     <message>
111         <source>Bad password</source>
112         <translation type="obsolete">Niepoprawne hasło</translation>
113     </message>
114     <message>
115         <source>Incorrect old password.
116 Password not changed.</source>
117         <translation type="obsolete">Nieprawidłowe stare hasło.
118 Hasło niezmienione.</translation>
119     </message>
120     <message>
121         <source>New passwords don&apos;t match.
122 Password not changed.</source>
123         <translation type="obsolete">Nowe hasło się nie zgadza.
124 Hasło niezmienione.</translation>
125     </message>
126 </context>
127 </TS>