thanks
[someplayer] / THANKSTO
2010-11-13 Nikolay Tischenkothanks 1.x
2010-09-29 Nikolay TischenkoVersion bump 1.3.1