v0.2.2 release
[yandexfotkisp] / data / yandexfotki-post.png
data/yandexfotki-post.png