v0.2.2 release
[yandexfotkisp] / data / yandexfotki-setup.png
data/yandexfotki-setup.png